YUGADI Celebration

SADHU PROF. V. RANGARAJAN [Founder Trustee, Bharatamata Gurukula Ashram & Yogi Ramsuratkumar Indological Research Centre, SISTER NIVEDITA ACADEMY, ‘Sri Bharati Mandir’, Srinivasanagar, Krishnarajapuram, Bangalore 560 036 e-mail: sadhu.rangarajan@gmail.com Phone: 080-25610935; Cell: 94482 75935 Vande Mataram! Jai Sri Ram! Jai Yogi Ramsuratkumar! Sri Bharatamata blesses you! INVITES ALL YUGADI (Hindu New Year’s Day) will be celebrated […]